Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Tryggt Hem ( ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Tryggt Hem behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Tryggt Hem tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i någon av våra butiker eller på vår webbplats www.tryggthem.se, (ii) vid övrig kontakt med oss i någon av våra butiker, via tryggthem.se, via sociala plattformar, e-post eller telefon och (iii) om du är medlem i Tryggt Hem kundklubb (”Kundklubben”).

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra köpevillkor för köp och beställningar på tryggthem.se och våra kundklubbsvillkor för medlemmar i Kundklubben.

Personuppgiftsansvarig

Tryggt Hem drivs av Spetskompetens Europa AB, org. nr 556815-7035, med adress Linta Gårdsväg 7b, 168 74 Bromma. Spetskompetens europa AB är personuppgiftsansvarig för Behandlingen av dina Personuppgifter.

Värför behandlar vi dina uppgifter

Tryggt Hem Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker Behandlingen i syfte att:

 1. Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 2. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 3. Förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder;
 4. För att tillhandahålla personligt anpassade tjänster anpassade för individuella användare;
 5. För att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och på Nordicfeel.se som stöds av reklam;
 6. Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och skicka erbjudanden per post, e-post, telefon;
 7. Lämna information till dig och i övrigt vara i kontakt med dig via sociala plattformar;
 8. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 9. Följa tillämplig lagstiftning.

För dig som är medlem i Kundklubben Behandlar Tryggt Hem, utöver vad som angivits ovan, dina Personuppgifter även i syfte att:

 1. Administrera ditt konto;
 2. Tillhandahålla specialerbjudanden; och
 3. Möjliggöra kommunikation och tillhandahålla dig personligt anpassade erbjudanden som vi tror passar dig samt inbjudningar till event vi tror att du skulle vilja gå på – allt via post, e-post och sms.

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp eller i samband med att du blir medlem i Kundklubben, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

I vissa fall inhämtar vi dina Personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper oss eller dem att förstå användarbeteende och preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter ett klick på en annons för att vi ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund. Dessa Personuppgifter samlar vi in genom användande av cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på tryggthem.se. Det gör vi för att tryggthem.se och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse med personligt anpassat innehåll. 

Vilka personuppgifter behandlas

Vid köp, beställningar, och viss marknadsföring

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Betalningsuppgifter;
 7. Köphistorik
 8. IP-adress och information om din användning av Nordicfeel.se, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Tryggt Hem ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster samt därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månader efter senaste köp. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Till vilka överför vi dina personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom leverantörer av kort- och kommunikationstjänster, leverantörer av systemtjänster för exempelvis drift, ärendehantering och CRM-system eller leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, tryck och distribution.

Tryggt Hem vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Tryggt Hem en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom envägskryptering.

Tryggt Hem vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Tryggt Hem tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de Behandlar dina Personuppgifter med sekretess.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information av dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Tryggt Hem såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi, om så är fallet, snarast att rätta till detta.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Tryggt Hem, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter